• 30 Exterioo showrooms

  • Gratis thuis bezorgd

  • Bereikbaar van 9u tot 20u (ma-zat)

  • Tot 5 jaar Exterioo garantie

Algemene Voorwaarden en herroepingsrecht

Exterioo Tuinmeubelen onderschrijft de Algemene voorwaarden die Thuiswinkel Organisatie voor ons heeft opgesteld. Deze kan je terugvinden op deze pagina: Algemene voorwaarden Thuiswinkel.

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden OVS Garden BV gevestigd te Ekkersrijt 4133, 5692 DC Eindhoven Unit 104 – KvK 67020739

1. Toepasselijkheid:
1.1 Deze algemene voorwaarden voor de levering van zaken zijn van toepassing op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen ter zake van) overeenkomsten waarbij OVS Garden B.V. (hierna ‘OVS’) zaken, diensten of zaken aan een derde verstrekt in de ruimste zin van het woord.
1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de Koper in welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze door OVS schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offerte, aanbiedingen en overeenkomst:
2.1 Alle offertes, prijscouranten, aanbiedingen en overige mededelingen van OVS zijn steeds vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst tussen OVS en de Koper komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door OVS, dan wel vanaf het tijdstip waarop door OVS met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.

3. Maten, gewichten, tekeningen, afbeeldingen en technische gegevens:
3.1 De in prijscouranten, facturen, folders, catalogi, voorraadlijsten, circulaires, elektronische gegevensdragers, website en andere reclamemateriaal van welke aard dan ook van OVS vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering.
3.2 De intellectuele eigendomsrechten op de door OVS gemaakte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, modellen en vormen en al wat verder betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, berusten uitsluitend bij OVS.
3.3 De Koper is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde documenten of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OVS, anders dan voor eigen gebruik, geheel of gedeeltelijk te hanteren, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.
3.4 De in dit artikel genoemde afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zomede in het algemeen op wat door OVS wordt vervaardigd en/of gepubliceerd, blijft haar volledig eigendom en dient op haar verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.

4. Prijzen:
4.1 De door OVS opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat zij steeds gebaseerd zijn op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en levering af-fabriek, koersen van buitenlandse valuta, assurantie-premies, vrachten, margeregelingen en andere kosten en hebben slechts te gelden voor de aangeboden hoeveelheden.

5. Levering:
5.1 Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur op de begane grond. Eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en houden geen enkele verplichting in voor de Verkoper, die er zich echter toe verbindt de zaken zo spoedig mogelijk te leveren.
5.2 OVS heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de Koper te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening van de Koper.
5.3 Gereserveerde zaken dienen binnen de 14 dagen na reservering te worden afgehaald. Bestelde zaken dienen, binnen de 14 dagen na de kennisgeving door OVS dat de zaken ter beschikking staan, te worden afgehaald. Bezorging vindt plaats op basis van de voorwaarden zoals vermeld in het verkooppunt.
5.4. Indien u niet aanwezig bent op de afgesproken datum om de goederen in ontvangst te nemen en er een tweede levering nodig is, dan dient u via info@exterioo.nl een nieuwe datum af te spreken. Hiervoor wordt een extra transportkost van € 75 aangerekend.

6. Risico en vervoer:
6.1 Het risico van OVS te leveren zaken gaat geheel over op de Koper bij de feitelijke aflevering van de zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres. De prijzen van OVS zijn mede op deze faciliteit gebaseerd en bij offertes, facturen e.d. wordt dienaangaande steeds een apart bedrag vermeld, welk bedrag echter onderdeel van de prijs uitmaakt.

7. Levertijden:
7.1 De door OVS opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk voor OVS is gegarandeerd.
7.2 Afgezien van gevallen waarin OVS ter zake een garantie heeft verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van haar mogelijkheden.
7.3 De overeengekomen levertermijn vangt aan op de dag dat OVS de beschikking heeft gekregen over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden van de Koper.
7.4 Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichtingen van OVS redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, is zij gerechtigd de levering voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard op te schorten.
7.5 Indien de levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is OVS gerechtigd tot deelleveringen.

8. Overmacht:
8.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.

9. Opschorting, zekerheidsstelling en annulering:
9.1 OVS is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang de koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst tussen de Koper en OVS voortvloeiende verplichting tegenover laatstgenoemde.
9.2 OVS is tevens bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van de Koper daartoe aanleiding geeft, gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
9.3 Annulering door de Koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van OVS. Indien OVS akkoord gaat met de annulering, is de Koper aan OVS een schadevergoeding verschuldigd van 30% van wat de koper bij uitvoering van de overeenkomst aan OVS zou hebben moeten voldoen.

10. Betaling:
10.1 Op gereserveerde of bestelde zaken dient steeds een minimum voorschot van 15% van totale verkoopprijs in de winkel te worden betaald.
10.2 Alle zaken moeten bij levering volledig zijn betaald. Naast bancaire overboeking, zijn verschillende betalingsmogelijkheden mogelijk in de winkel: Visa, Mastercard, American Express, contant en pin betalingen. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.
10.3 Indien geen volledige betaling of indien geen volledige betaling in termijnen heeft plaatsgevonden, dan wel indien surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling van de Koper is aangevraagd c.q. is uitgesproken, wordt de Koper geacht in verzuim te zijn en is zonder nader ingebrekestelling of sommatie vanaf dat moment de vordering op de Koper onmiddellijk opeisbaar en de geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.
10.4 Indien OVS in verband met niet-tijdige betaling (buiten) gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende redelijke kosten voor de rekening van de Koper, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

11. Geschiktheid en kwaliteitsnormen:
11.1 OVS garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de Koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting van OVS strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

12. Reclamaties en retournering van zaken:
12.1 Verkochte zaken worden noch geruild, noch teruggenomen, behoudens in het geval van een conform geformuleerde en door ons aanvaarde klacht. De koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met wat is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken moeten binnen bekwame tijd na ontdekking, of het moment waarop het gebrek behoorde te worden ontdekt bij OVS te worden ingediend. Na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van OVS te houden. Ingeval van niet zichtbare gebreken geldt het vermelde onder artikel 12.2.
12.2 Bij gebrekkige zaken en/of kwaliteitsproblemen kunnen zaken uitsluitend worden geretourneerd, indien er overleg en een voorafgaandelijk akkoord is geweest met een verkoopmedewerker van OVS.12.3 Indien zaken door de Koper zijn verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.
12.4 Reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van de in artikel 12.1 bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.
12.5 Reclamaties met betrekking tot zichtbare gebreken bij zaken welke zijn afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan.
12.6 Indien sprake is van aan OVS ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de Koper geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de Koper kunnen in rekening worden gebracht.
12.7 Onder de door OVS te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment. De geleverde zaken worden retourgenomen tot dertig (30) dagen na leveringsdatum.
12.8 Niet-tijdige afhaling van bestelde of geleverde zaken conform artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden, wordt beschouwd als annulering door de Koper van de overeenkomst. Eenzijdige annulering van een bestelling en/of een reservatie door de Koper of de Verkoper, zal aanleiding geven tot de betaling van een vergoeding ten belopen van 30% van de totale koopprijs.

13. Keurmerken en beperkende (installatie) voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land:
13.1 Zaken die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door OVS geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voert OVS ook zaken die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. De door OVS aangeboden zaken/producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze zaken in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor volledig risico van de Koper.

14. Informatieverplichtingen:
14.1 Onverminderd alle overige rechten van OVS is de Koper, indien deze voorziet of redelijkerwijze moet voorzien dat hij tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, verplicht OVS daarvan onverwijld in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van dat tekortschieten.
14.2 De Koper verplicht zich om OVS steeds actief van alle informatie te voorzien die in het kader van de overeenkomst voor OVS van belang kan zijn.

15. Geschiktheid voor doel:
15.1 De door OVS geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.1 garandeert OVS echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in de staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.

16. Tekortkoming OVS:
16.1 In geen geval is sprake van een tekortkoming van OVS, indien de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld.

17. Verval garantieverplichting:
17.1 Op de door OVS geleverde producten wordt een garantie gegeven op de producten van 2 jaar. Deze garantie laat onverlet eventuele verdergaande rechten van de Koper op basis van de wet.
17.2 Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het verkochte en/of geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OVS, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting.
17.3 De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of proefneming met de zaken, niet door OVS toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruik of van een brand of van een ander toeval.

18. Overdracht van rechten en verplichtingen:
18.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OVS is het de Koper niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde te cederen, verpanden of onder welke titel dan ook (in eigendom) over te dragen.18.2 OVS is bevoegd de overeenkomst, dan wel enige daaruit voortvloeiend(e) rechten en/of enige verplichtingen over te dragen aan een groepsmaatschappij (ex. artikel 2:24b BW), in het kader van een overdracht van de onderneming van OVS. Voor zover vereist verleent de Koper hiervoor haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW.

19. Privacy statement:
19.1 OVS respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Voor al het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na uw toestemming.
19.2 OVS zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Tevens beschikt u over een recht tot toegang en correctie van uw persoonsgegevens. Daarenboven kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. Voor meer informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens via onze website verwijzen wij naar de Privacy Statement op onze website. Vragen omtrent de uitoefening van deze rechten kunnen worden gericht aan privacy@exterioo.nl.

20. De bevoegde rechter en toepasselijk recht:
20.1 Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht, onverminderd de dwingende bepalingen van het recht van de woonplaats van de Koper, en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van OVS, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaard.


Download hier het herroepingsdocument

©2022 Exterioo Tuinmeubelen - OVS Garden BV - Kvk-nummer: 67020739 - BTW-nummer:NL8567.96.840.B01